Chưa một ngày học v.õ, Đại Cathay lấy gì ᴛʜ.ᴜ ᴘʜ.ᴜ̣ᴄ Sáu Nhỏ, Chà Và Hương?

Vᴏ̛́ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̆ᴍ 1975, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̃ ɴɢʜᴇ̣̂ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜ́ɴɢ, ᴛʜɪ̀ đᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̀ɴɢ đᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀, ᴅᴜ đᴀ̃ɴɢ. Ấʏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̃ sɪ̃ ʟᴜ̛̀ɴɢ ᴅᴀɴʜ Cʜᴀ̀ Vᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ “ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴏ̃”, ᴋʜɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴅᴜ đᴀ̃ɴɢ Đᴀ̣ɪ Cᴀᴛʜᴀʏ.

Tʜᴏ̛̀ɪ đᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ʜᴀɪ đᴀ̣ɪ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴜ̉ “ᴜʏ ᴛʀᴀ̂́ɴ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀” đᴏ́ ʟᴀ̀ Cʜᴀ̀ Vᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Sᴀ́ᴜ Nʜᴏ̉. Cᴀ̉ ʜᴀɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ sᴜʏ ᴛᴏ̂ɴ “ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴀ̂ɴ Sᴀ́ᴜ Nʜᴏ̉, ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴏ̉ Cʜᴀ̀ Vᴀ̀”. Ấʏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̣ɪ Cᴀᴛʜᴀʏ. Vᴀ̣̂ʏ ʙᴀ̉ɴ ʟɪ̃ɴʜ ᴛᴀʏ đᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̣ɪ Cᴀᴛʜᴀʏ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̂ᴜ?

Sᴜ̛̣ ʟɪ̀ ʟᴏ̛̣ᴍ

Tʜᴇᴏ Cʜᴀ̀ Vᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴇ̂̉ sᴏ̛̣ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ʟɪ̀ ʟᴏ̛̣ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴏ̛̣. Cʜɪ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ sᴀᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ʙɪ̣ Tʏ̀, Cᴀ́ɪ, Tʜᴇ̂́ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴋɪ́ᴄʜ ᴄ.ʜ.ᴇ́ᴍ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄ.ʜ.ᴇ̂́ᴛ, ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴅᴀ ɴᴏɴ, Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ đᴀ̃ ᴠ.ᴀ́ᴄ ᴅ.ᴀᴏ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̆ɴɢ “Tᴀᴍ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴇ̂́” ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ đᴇ̂̉ ʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ ᴛᴀʏ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ đᴀ̂̀ᴜ sᴏ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ ʜ.ᴀ̃ɪ, ᴛᴏ̂ɴ Đᴀ̣ɪ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ “đᴀ̣ɪ ᴄᴀ”, ᴛᴀ̣ᴏ ɴᴇ̂ɴ ʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ “Đᴀ̣ɪ Tʏ̀ Cᴀ́ɪ Tʜᴇ̂́” ʟᴜ̛̀ɴɢ ᴅᴀɴʜ.

Nʜᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ

Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ sᴜ̛̣ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ʟɪ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̉. Lᴀ̀ᴍ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ. Tʜᴇᴏ Cʜᴀ̀ Vᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛᴜʏ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴏ̃ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀, sᴏɴɢ Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴜ ᴛᴀʏ đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴜ̉ ᴠᴏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ ᴄᴏ́ đᴏ̀ɴ ɴᴇ́ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴇ̣ɴ, ᴠᴀ̀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ đᴏ̀ɴ ǫᴜᴀ̆ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ”.
Kʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ sᴀᴏ Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ đᴏ̀ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ đᴀ̉ᴍ ᴀ̂́ʏ, sᴏɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜᴀ̀ Vᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴠ.ᴏ̃ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴜ̛ Jᴜᴅᴏ, ᴠᴀ̀ “đ.ᴏ̀ɴ s.ᴀ́ᴛ ᴛʜᴜ̉” ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̀ᴍ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴜ̛ đᴏ̀ɴ Uʀᴀ Nᴀɢᴇ ᴠᴀ̀ Usʜɪʀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̂ɴ ᴠ.ᴏ̃ ɴᴀ̀ʏ.
Cʜᴀ̀ Vᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ đᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ Rᴀᴍʙᴏ ʙᴏ̛̉ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴘʜɪ ᴘʜᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀʏ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ɴᴀ̀ʏ. “Aɴʜ đ.ᴀ́ɴʜ ᴄᴏ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ, ᴀɴʜ đ.ᴀ̣̂ᴘ ᴄᴏ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴏ̂. Nᴏ́ ᴄʜ.ᴜ̣ᴘ, ɴᴏ́ ʟᴇ̣ ʟᴀ̆́ᴍ, ɴᴏ́ ᴄʜ.ᴜ̣ᴘ, ɴᴏ́ ᴏ̂ᴍ, ɴᴏ́ sɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴏ́ ɢɪᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ, ɴᴏ́ ǫᴜᴀ̆ɴɢ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴀ́”, Cʜᴀ̀ Vᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đ.ᴏ̀ɴ đ.ᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̀ Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ ᴅᴜ̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄʜɪɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴀ̂́ʏ.


Kʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̂ɴ ᴘʜᴀ́ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ, ᴅɪ̃ ɴʜɪᴇ̂ɴ Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̀ɴ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ʜᴀ̣ ɢᴜ̣ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉. Sᴜ̛̣ ʟɪ̀ ʟᴏ̛̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛́ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́ ᴍᴀ̣ɴʜ ʜᴏ̛ɴ đᴏ̀ɴ ǫᴜᴀ̆ɴɢ sᴏ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Cʜɪ́ɴʜ Cʜᴀ̀ Vᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ: “Tᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ́ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ɴᴏ́ đᴀ̂ᴜ”, ʙᴏ̛̉ɪ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ đᴀ́ɴʜ ᴄᴏ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ, ᴛʜɪ̀ Đᴀ̣ɪ Cᴀ Tʜᴀʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ “ʀᴏ̛́ᴛ”. “Nᴏ́ ᴍᴀ̣ɴʜ ʟᴀ̆́ᴍ. Nᴏ́ ᴄᴏ́ sᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʏ̀ ᴄᴜ̣ᴄ ʟᴀ̆́ᴍ. Cᴏ́ đ.ᴀ́ɴʜ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̛́ᴛ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *