Tʀᴇ̂ɴ đᴏ̛̀ɪ: Kʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́сʜ ʙᴀ́ᴏ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴠᴇ̣ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ

Aɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̣ᴛ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀᴏ, ᴛʜᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴀ́ᴏ ɢᴀ̂́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴛ. Tʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ.

Tʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̂́ᴜ?

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, đᴇ̂̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́сʜ ʙᴀ́ᴏ đᴀ́ᴘ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣.
Bɪ̀ɴʜ ᴀɴ, ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴋʏ̀ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ ᴛʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ sᴀ̂ᴜ sᴀ̆́ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ.

Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂ɪ đᴀɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ. Bᴏ̂́ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ đᴇ̂́ɴ. Tᴏ̂ɪ вᴀ̆́ᴛ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̉ɪ ʙᴏ̂́ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Bᴏ̂́ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴅᴏ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴜ̀, ᴋʜɪ ʟᴀ́ɪ xᴇ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜɪ̀ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣, ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂м ᴄʜɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ.

Kʜɪ đᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̛ɪ мᴀ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂̃ɴ, ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́:

– Cʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ đᴀ̃ ʟᴏ̛́ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏ́ ɢɪ̀ đᴇ̂̉ ᴍᴀ̀ ʟᴏ ᴄʜᴜ̛́ ᴀ̣?

Bᴏ̂́ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴜ́ᴄ ɴᴏ́ɪ:

– Sᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴏ, ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ᴄᴀ̉ đᴇ̂ᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɴɢᴜ̉ ɴɢᴏɴ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɢᴀ́с ᴍᴀ́ʏ, ʙᴏ̂́ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴅᴏ̀ ᴛᴏ̂ɪ, ʜᴀɪ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ, ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ.

Sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʜɪ̀ ʀᴀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ᴄʜɪ̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴏ̂ ʏ́ ᴛʜᴀɴ ᴛʜᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ, ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ́ ɴᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ʀᴜ̣ɴɢ ᴛᴏ́ᴄ, мᴀ̂́ᴛ ɴɢᴜ̉, ɴɢᴜ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏɴ, ʜᴏ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴏ̂́ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜᴇ xᴏɴɢ ʟᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̂м ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ

Vᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ɴᴏ́ɪ. Hᴀɪ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́. Nʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴜ đᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴏ̂̃ɪ.

Lᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ, ʙᴀ̣ɴ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣.

Bᴀ̣ɴ ᴄᴜ̛́ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ đᴇ̂̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂м ᴠᴇ̂̀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ xᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴇ̂ɴ sᴏ̂́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ɪ́ᴛ ᴅᴀ̂̀ɴ.

Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴜ̀ᴀ đᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ đᴏ́ɴ Tᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴍᴜᴀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀ̀, ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴜ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʏ́ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̉ɴɢ ᴍᴀɴʜ.

Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ

– Cᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴜᴀ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ sᴀᴏ?

Cᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̂ ʏ́ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ:

– Đᴜ́ɴɢ ᴀ̣, ᴍᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴀ́ᴏ ᴘʜᴀᴏ đᴜ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴜᴇ̂ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ.

Vᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴍᴇ̣ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴜ́ɪ ʟᴏ̛́ɴ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʟɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̉ɪ ʟᴀ̀ ɢɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ? Mᴏ̛̉ ʀᴀ xᴇᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ʀᴀ ᴄʜᴏ̛̣ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴍᴜᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɪ ᴀ́ᴏ ᴘʜᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ.

Kʜɪ đᴏ́ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴅᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴅᴏ̛̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ʟɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ʀᴀ̆̀ɴɢ:

– Mᴇ̣ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍᴇ̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴇ̣̂ đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ sᴀᴏ ᴀ̣? Cᴏɴ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ đᴇ̣ᴘ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ́ ᴅᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴛʜᴀ̂́ʏ мᴀ̣̂ᴘ.

Sᴀᴜ đᴏ́ ᴄᴏ̂ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴀ̀ɴ đᴀ̂̀ʏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̛́ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣, ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̀ɪ.

Kʜɪ sᴀ̆́ᴘ ʟᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴘʜᴀᴏ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ǫᴜᴇ̂ ᴍᴜ̀ᴀ ʟᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪ̀ đᴇ̂̉ ᴍᴇ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.
Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣, ᴍᴜᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ɴʜᴀ̀.

Tʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ. Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴏ́ ʟᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́сʜ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ đᴇ̂̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʙᴏ̛́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ, ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ.

Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̆́ᴄ ɴᴏ̛̣ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴍɪ̀ɴʜ. Kʜɪ đᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ʙᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛᴜ̛̣ sᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴏ̛̉ ǫᴜᴇ̂, ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ đɪ̣ɴʜ ᴋʏ̀ ɢᴜ̛̉ɪ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴅᴜ̀ ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ ᴄᴀ́сʜ ᴍᴀ̂́ʏ.

Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ đᴜ̉. Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ̉ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣.

Vᴏ̂́ɴ ᴅɪ̃ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ sᴇ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ xᴏ́ᴛ xᴀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʀᴏ̃ ǫᴜᴀ́, ɴʜɪ̀ɴ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̉, ᴄᴀ̂ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ʜᴀ̆̉ɴ ʟᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ xᴀ̃ ɢɪᴀᴏ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Sᴀᴜ đᴏ́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴅᴏ̀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ̛ɴ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴀ̉.

Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́с, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̃ɪ ɴʜᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣, ᴛᴜʏ ʜᴏ̣ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̀ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ᴄᴜ̛́ ᴍᴀ̃ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂м, sᴏ̛̣ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʀᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̣̆ᴄ.

Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴀɴʜ đɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́с, ᴠᴏ̂́ɴ ᴅɪ̃ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂́ᴛ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̂ ʏ́ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̛̉ đᴏ́ ᴀɴʜ ᴀ̆ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇɴ, sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ɴɢʜᴇ xᴏɴɢ, ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̣̆ɴ ʟᴏ̣̂ɪ ᴛᴜ̛̀ xᴀ đᴏ́ɴ xᴇ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴀɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ʟᴀ̂̀ɴ.

Cᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ʙᴀ̣ɴ sᴇ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣, ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴀ̆ɴ ᴄᴏ́ ɴɢᴏɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ɴɢᴜ̉ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̂́м đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, sᴏ̂́ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴍᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠɪ̣ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ đᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́сʜ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ, đᴇ̂̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ.

Cᴏ́ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: Tʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴀᴏ ᴄʜᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̂̉ɴ ʜᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ đᴀ̣ᴏ ʜɪᴇ̂́ᴜ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴠɪ̀ đᴇ̂̉ sɪɴʜ ᴛᴏ̂̀ɴ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̃ʏ ɴʜᴏ̛́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴅᴜ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ đɪ ʙᴀᴏ xᴀ, ʙᴀʏ ᴄᴀᴏ đᴇ̂́ɴ đᴀ̂ᴜ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂м ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜɪ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̣̆ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ǫᴜᴀ ᴛᴀ̂м ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Tʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴀɪ đᴏ́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀ đᴏ́, ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂м ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ đᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ ᴍᴏɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ đᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̆́ᴄ ᴛʀᴏ̛̉.

Dᴜ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ, ʜᴀ̃ʏ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, sᴏ̂́ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ, ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂м ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *