Clip: Hãi hùng những cú sút “hạ bộ” thô bạo nhất ONE Championship

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒 đ𝚊̂́𝚞 đ𝚘̂́𝚒 𝚔𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚌𝚑𝚊̂́𝚗 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚟𝚞̀𝚗𝚐 “𝚝𝚑𝚊̂̀𝚖 𝚔𝚒́𝚗” 𝚌𝚞̉𝚊 đ𝚊̀𝚗 𝚘̂𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚑𝚒𝚎̂́𝚖. Đ𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̂𝚖 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚊̉𝚗𝚑 𝚑𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚝𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚒 đ𝚊̂́𝚞 𝚟𝚊̀ 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚔𝚑𝚘̉𝚎 𝚌𝚞̉𝚊 𝚟𝚘̃ 𝚜𝚒̃ 𝚟𝚎̂̀ 𝚕𝚊̂𝚞 𝚍𝚊̀𝚒. 𝙺𝚑𝚒 𝚕𝚎̂𝚗 𝚟𝚘̃ đ𝚊̀𝚒 𝚌𝚊́𝚌 𝚟𝚘̃ 𝚜𝚒̃ đ𝚎̂̀𝚞 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚋𝚒̣ 𝚋𝚊̉𝚘 𝚑𝚘̣̂, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 đ𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚊́𝚌 đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊́ 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 đ𝚊𝚞 đ𝚘̛́𝚗 𝚕𝚊̀ đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚍𝚎̂̃ 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞. 𝙼𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚡𝚎𝚖 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚝𝚑𝚘̂ 𝚋𝚊̣𝚘 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚟𝚘̃ đ𝚊̀𝚒 𝙾𝙽𝙴 𝙲𝚑𝚊𝚖𝚙𝚒𝚘𝚗𝚜𝚑𝚒𝚙:

𝙳𝚘 đ𝚊̣̆𝚌 đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚗𝚎̂𝚗 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊̂́𝚗 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚌𝚘́ 𝚌𝚊́𝚌 𝚗𝚊𝚖 𝚟𝚘̃ 𝚜𝚒̃ 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚙𝚑𝚊̉𝚒.


𝙼𝚘̂̃𝚒 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚛𝚞́𝚗𝚐 đ𝚘̀𝚗 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚐𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚌𝚞̉𝚊 𝚟𝚘̃ 𝚜𝚒̃ đ𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚕𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚞̛́𝚌 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚛𝚊̣𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊́𝚒 𝚟𝚘̂ 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘́ 𝚌𝚘𝚒.


Đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚟𝚘̃ 𝚜𝚒̃ 𝚕𝚊̀ đ𝚊̀𝚗 𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚖𝚊̀ 𝚝𝚑𝚘̂𝚒. 𝚅𝚊̣̂𝚢 𝚗𝚎̂𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚕𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚑𝚒 đ𝚊̂́𝚞 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚗𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̂́𝚝 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚌𝚑𝚞́ 𝚢́ 𝚝𝚘̛́𝚒 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 đ𝚊̂̀𝚢 đ𝚞̉ 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝 𝚋𝚒̣ 𝚋𝚊̉𝚘 𝚑𝚘̣̂, đ𝚎̂̉ 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 đ𝚊̉𝚖 𝚋𝚊̉𝚘 𝚊𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *