“Búp bê lai” Bình Dương: “Mặc h.ở h.ang không có nghĩa là s.ống b.uông t.hả”

𝙻𝚊̂𝚖 𝙻𝚎̂ (𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚊̆𝚖 𝟸00𝟸) 𝚋𝚊̆́𝚝 đ𝚊̂̀𝚞 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚞́ 𝚢́ đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚞̛̀ 𝚔𝚑𝚒 𝚑𝚘̣𝚌 𝚌𝚊̂́𝚙 𝟹. 𝙲𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚘̛̀ 𝚗𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚖𝚊̣𝚗𝚐 𝚡𝚊̃ 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚚𝚞𝚊́ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚜𝚞̛̣ 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒.

𝙲𝚘̂ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚌𝚘̛ 𝚑𝚘̣̂𝚒 𝚙𝚑𝚊́𝚝 𝚝𝚛𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚋𝚊̉𝚗 𝚝𝚑𝚊̂𝚗, 𝚝𝚛𝚘̛̉ 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝙸𝚗𝚏𝚕𝚞𝚎𝚗𝚌𝚎𝚛 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚗𝚑𝚊̃𝚗 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚢𝚎̂𝚞 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑.


Đ𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚋𝚊̉𝚗 𝚝𝚑𝚊̂𝚗, 𝚐𝚊̂̀𝚗 đ𝚊̂𝚢 𝙻𝚊̂𝚖 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚎𝚘 đ𝚞𝚘̂̉𝚒 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚐𝚘̛̣𝚒 𝚌𝚊̉𝚖. 𝙲𝚘̂ 𝚝𝚊̂𝚖 𝚜𝚞̛̣: “𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚗𝚎̂𝚗 𝚝𝚑𝚞̛̉ 𝚜𝚞̛́𝚌 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞 đ𝚎̂̉ 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚊̉𝚗𝚑 𝚋𝚊̉𝚗 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚒̣ 𝚐𝚘̀ 𝚋𝚘́ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚔𝚑𝚞𝚘̂𝚗 𝚔𝚑𝚘̂̉ 𝚗𝚑𝚊̀𝚖 𝚌𝚑𝚊́𝚗.

𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚌𝚞̛́ 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 “𝚔𝚒́𝚗 𝚌𝚘̂̉𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚘 𝚝𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐” 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚗𝚐𝚘𝚊𝚗, 𝚟𝚒̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚊́𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚚𝚞𝚊 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚊̆𝚗 𝚖𝚊̣̆𝚌. 𝙷𝚊̃𝚢 𝚌𝚞̛́ 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚍𝚊̣𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 đ𝚎̂̉ 𝚑𝚘̛̣𝚙 𝚡𝚞 𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚌𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚜𝚊̆́𝚌 𝚖𝚊̀𝚞 𝚝𝚑𝚞́ 𝚟𝚒̣ 𝚑𝚘̛𝚗”.


𝙺𝚑𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̂̉𝚗 𝚝𝚞̛̀ 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 “𝚋𝚊́𝚗𝚑 𝚋𝚎̀𝚘’ 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 𝚛𝚞̃, 𝙻𝚊̂𝚖 𝙻𝚎̂ 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚒́𝚝 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚋𝚊̀𝚢 𝚝𝚘̉ 𝚜𝚞̛̣ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚑𝚊̀𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐, 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚖 𝚌𝚑𝚒́ 𝚚𝚞𝚢 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚕𝚘̂́𝚒 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚊̆𝚗 𝚖𝚊̣̆𝚌.


𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚋𝚊̉𝚗 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚎́𝚙 𝚋𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚊𝚒 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚑𝚊𝚢 𝚐𝚑𝚎́𝚝 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚟𝚒̀ đ𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚚𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚑𝚘̣. 𝚃𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚌𝚑𝚞̛́ đ𝚊̂𝚞 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚝𝚑𝚊𝚢 đ𝚘̂̉𝚒 𝚋𝚊̉𝚗 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝, 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 đ𝚊̂𝚞, 𝚖𝚊̣̆𝚌 𝚑𝚘̛̉ 𝚑𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚗𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚕𝚊̀ 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚋𝚞𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̉, 𝚕𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚕𝚘̛, 𝚗𝚎̂𝚗 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚝𝚑𝚘𝚊̉𝚒 𝚖𝚊́𝚒 𝚝𝚑𝚘̂𝚒”, 𝙻𝚊̂𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚑𝚊𝚢.


𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚜𝚘̛̉ 𝚑𝚞̛̃𝚞 𝚗𝚑𝚊𝚗 𝚜𝚊̆́𝚌 𝚗𝚐𝚘̣𝚝 𝚗𝚐𝚊̀𝚘, đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚍𝚊̂𝚗 𝚖𝚊̣𝚗𝚐 𝚐𝚘̣𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚍𝚊𝚗𝚑 “𝚋𝚞́𝚙 𝚋𝚎̂ 𝚕𝚊𝚒”, 𝙻𝚊̂𝚖 𝚌𝚘̀𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚝𝚒́𝚌𝚑 𝚑𝚘̣𝚌 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚘̂́𝚝. 𝚂𝚞𝚘̂́𝚝 𝟷𝟸 𝚗𝚊̆𝚖 𝚑𝚘̣𝚌 𝚌𝚘̂ đ𝚎̂̀𝚞 𝚐𝚒𝚊̀𝚗𝚑 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚑𝚘̣𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚊́, 𝚐𝚒𝚘̉𝚒. 𝙻𝚊̂𝚖 𝙻𝚎̂ 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚢𝚎̂𝚞 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚊́𝚌 𝚖𝚘̂𝚗 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚊𝚘, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đ𝚘́ 𝚌𝚘́ đ𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚘́𝚗𝚐 đ𝚊́. 𝙲𝚘̂ 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚍𝚞̛̣ 𝚌𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉𝚒 đ𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝟷00𝚖, 𝟸00𝚖, 𝟺00𝚖, 𝟾00𝚖, 𝚗𝚘̣̂𝚒 𝚍𝚞𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̉𝚢 𝚌𝚊𝚘, 𝚗𝚑𝚊̉𝚢 𝚡𝚊 𝚌𝚊́𝚌 𝚌𝚊̂́𝚙. Đ𝚘́ 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝚌𝚘̂ 𝚐𝚊́𝚒 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚊̉𝚖 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚑𝚊̃𝚗𝚑 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚗.


𝙽𝚑𝚊̆́𝚌 đ𝚎̂́𝚗 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚎̂̀ 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙, 𝙻𝚊̂𝚖 𝙻𝚎̂ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚐𝚊̣𝚒 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̉ 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚌𝚘̂ 𝚕𝚞̛̣𝚊 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚑𝚘̣𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚎̂̀ 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚟𝚒̀ 𝚑𝚘̣𝚌 đ𝚊̣𝚒 𝚑𝚘̣𝚌. 𝙷𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚊̣𝚒, 𝙻𝚊̂𝚖 đ𝚊𝚗𝚐 𝚑𝚘̣𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚎̂̀ 𝚘̛̉ 𝚕𝚒̃𝚗𝚑 𝚟𝚞̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚊̆𝚖 𝚜𝚘́𝚌 𝚜𝚊̆́𝚌 đ𝚎̣𝚙 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚘̂ 𝚑𝚘𝚊̀𝚗 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚑𝚊̀𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 đ𝚒̣𝚗𝚑 𝚗𝚊̀𝚢.
𝙻𝚊̂𝚖 𝙻𝚎̂ 𝚔𝚎̂̉: “𝙲𝚘́ 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚚𝚞𝚊̉ đ𝚊̣̂𝚞 𝚟𝚊̀𝚘 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 Đ𝙷 𝚃𝚘̂𝚗 Đ𝚞̛́𝚌 𝚃𝚑𝚊̆́𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚛𝚎̃ 𝚕𝚘̂́𝚒 𝚑𝚘̣𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚎̂̀, 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝚟𝚒̀ 𝚋𝚊̉𝚗 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚒̀𝚖 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚜𝚘̛̉ 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑. 𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚝𝚞̀𝚢 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒̀𝚗𝚑, 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚖𝚊̣𝚗𝚑 𝚌𝚊́ 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚖𝚊̀ 𝚖𝚘̂̃𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚜𝚎̃ 𝚌𝚘́ 𝚕𝚞̛̣𝚊 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚛𝚒𝚎̂𝚗𝚐. 𝙼𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚜𝚊𝚘 𝚋𝚊̉𝚗 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚘́ đ𝚞̉ 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚝𝚊̂𝚖, 𝚜𝚞̛̣ 𝚗𝚘̂̃ 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚕𝚊̀ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *